Mitä kaikkea pitää asbestin lisäksi tutkia?

Mitä pitää tutkia asbestin lisäksi. Kerrostalon julkisivu.

21.11.2022

Haitta-ainetutkimuksia koskeva RT-kortisto uudistui lokakuussa 2022. RT-ohjekortit ovat suomalaisen Rakennustieto Oy:n julkaisemia tietokokoelmia rakennusalan lainsäädännöstä, ohjeista ja rakennustyön laadusta.

Uusi RT-kortti Haitalliset aineet rakennuksissa RT 103501 korvaa kolme aikaisempaa asbestia ja haitta-aineita koskevaa RT-korttia. Myös haitta-ainetutkimuksen tilaajan ohjeistus, RT 103500 on uusi.

Korttien päivittäminen oli tarpeellista, koska haitta-aineisiin liittyvä lainsäädäntö ja analyysien standardit muuttuvat nopeasti. Myös tutkimustieto aineiden haitallisuudesta ja käytöstä vanhoissa rakennuksissa lisääntyy.

Muut haitta-aineet mukaan

Uusi RT-kortti koskee nimensä mukaisesti kaikkia haitallisia aineita rakennuksessa, ei vain asbestia. Haitta-aineella tarkoitetaan kortin mukaan kemiallista yhdistettä tai kuitumaista silikaattimineraalia (mm. asbestia), jolle altistuminen voi olla vaarallista ympäristölle ja terveydelle

Uudessa ohjekortissa luetellaan nämä haitta-aineet, niiden ominaisuudet, käyttökohteet ja -vuodet sekä analysoimiseen suositellut menetelmät. Lisäksi suositellaan analyysien tekemistä akkreditoidussa laboratoriossa. Uudet termit ovat haitta-ainearvio ja haitta-ainetutkimus.

Vastuu haitta-aineiden tutkimuksesta on kiinteistön omistajalla ja rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Urakoitsijaa koskevat työnantajan velvoitteet. Asetus rakennustyön turvallisuudesta edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän selvittämään kohteessa mahdollisesti olevat muut haitalliset aineet ja huomioimaan niiden vaikutus rakennustyöhön ja rakennuksen jatkokäyttöön.

 

Muita haitallisia aineita ovat esimerkiksi

 • DEHP, TXIP (muovimattopehmittimiä)
 • Metallit kuten esim. lyijy
 • Öljyhiilivedyt
 • BTEX-yhdisteet (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä)
 • PAH-yhdisteet
 • POP-yhdisteet tai ns. POP-jätteet

 

Mikä on POP-jäte?

Uuteen RT-korttiin on sisällytetty myös ns. POP-jätteet. Lyhenne POP tarkoittaa pysyvää orgaanista ympäristömyrkkyä (persistent organic pollutant). POP-yhdisteet ovat erittäin haitallisia ympäristölle ja ihmisen terveydelle ja niiden kierrätys on kielletty. Kaatopaikalle niiden sijoittaminen on rajoitettua.

Etenkin rakennuksen purkamisen yhteydessä POP-yhdisteet tulee tutkia, jotta niitä sisältävät materiaalit voidaan lajitella oikein. Purkujäte on aikaisemmin luokiteltu tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi, mutta nyt uutena jäteluokkana on POP-jätteet.

 

Alla lueteltuna POP-yhdisteeksi luokiteltavia aineita

 • SCCP (lyhytketjuinen klooriparafiini),
  • Teollinen valmistunut alkanut 1930-luvulla
  • Palosuoja-aineet, pehmittimet, maalit, elastiset sauma-aineet
 • PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit)
  • 7 yleisintä PCB-yhdistettä analysoidaan, tutkitaan jo melko rutiininomaisesti
  • Maalit, sauma-aineet
 • HBCDD (Heksabromisyklododekaani)
  • Palonsuoja-aineena polystyreenituotteissa (EPS ja XPS)
 • PCP (pentakloorifenoli)
  • Torjunta-aineet, desinfiointiaineet, puunsuoja-aineet (esim. KY5)
 • PBDE (polybromatut difenyylieetterit)
  • Palonsuoja-aineena muovituotteissa ja polyuretaanivaahdossa

 

Rakennuksen purkamiseen velvoitteita

Jäteasetuksen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että purettavat materiaalit kierrätetään ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Rakennuksen purkua varten tehtävää haitta-ainetutkimusta kutsutaan purkukartoitukseksi. Sen yhteydessä tehdään purkumateriaaliselvitys, jossa esitetään haitta-aineet, niiden määrät ja uusiokäyttömahdollisuudet sekä jäteluokka.

 • Betonisesta purkujätteestä tulee lisäksi analysoida MARA-asetuksen mukaiset analyysit
 • Mineraaliöljyjakeiden C10-C40 pitoisuudet
 • PCB (7) – yhdisteiden pitoisuudet
 • PAH (16) – yhdisteiden pitoisuudet
 • Raskasmetalleista kromi, arseeni, kadmium, kupari, lyijy

Betonin jäteluokittelu tulee tehdä vertaamalla analysoituja pitoisuuksia EU:n komission ja neuvoston asetuksissa annettuihin vaarallisen jätteen pitoisuusrajoihin.

 

Lähivuosien muutokset

 

Lähivuosina alalla odotetaan seuraavia muutoksia lainsäädäntöön

 

 • Haitta-ainetutkijalle pätevyysvaatimus (AHA-asiantuntija)
 • Jälkinäytteenottajan riippumattomuus (asbestipurun jälkeinen tilojen puhtauden valvonta)
 • EU:n uusi asbestidirektiivi: asbestialtistumisarvon pudotus 01 -> 0,01
 • Rakennusten/huoneistojen myynti/vuokraustilanteessa asbestikartoituksen vaatimus
 • Kartoitusraporttien rekisteröintivaatimus

YHTEYSTIEDOT

KT Kuntotutkimus Oy
Ruosilantie 14 A
HELSINKI
puh. 010 274 0810
info(at)kuntotutkimus.com

Suomen vahvimmat Kuntotutkimus Oy AA

KT Kuntotutkimus Oy © 2024