Mikä on purkukartoitus?

18.8.2022

Purettavalle rakennukselle tehtävästä purkukartoituksesta on tulossa lakisääteinen velvoite. Velvoite tulee uudesta kaavoitus- ja rakennuslaista (KRL), joka oli lausuntokierroksella talvella 2022. Uuden lain mukaan purkukartoitus olisi huomioitava jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Purkumateriaaleja koskevat velvoitteet tulevat Jätelaista (646/2011), joka määrää etusijajärjestyksen. Jäte tulee ensisijaisesti uudelleenkäyttää. Toissijaisesti se on kierrätettävä, Jos kierrätys ei ole mahdollista, se tulee hyödyntää esimerkiksi energiana.

Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä 179/2012 täsmennetään vielä jätelakia, että rakennuksen purkamisesta syntyville jätelajeille on järjestettävä erilliskeräys.

Rakennuksen purkamisessa syntyvät jätteet ovat pääasiassa seuraavia: betoni, tiili, kipsi, puu, metallit, lasi ja kattohuopa. Lisäksi syntyy esimerkiksi muovia, eristettä, asfalttia ja maa-ainesta.

Kaikki materiaalit eivät kuitenkaan ole puhtaita, vaan niiden joukossa voi esiintyä terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, kuten asbestia, raskasmetalleja, PCB- ja PAH-yhdisteitä, joiden pääsy kiertoon on estettävä.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
tärkein vaihe
Purkukartoituksen tärkein vaihe on koko kiinteistön haitta-aineita koskeva selvitys eli asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kartoituksen on oltava riittävän laaja, jotta kaikki haitalliset aineet löydetään. Näytteitä otetaan rakennuksen kaikista osista ja rakenteista.

Esimerkiksi kattohuopa voi sisältää asbestia ja PAH-yhdisteitä, seinämaali raskasmetalleja ja PCB-yhdisteitä, sisäpuolen tasoitteet asbestia.

Seuraavaksi tärkein vaihe on purkumateriaaliselvityksen laatiminen, jossa on tunnettava rakennus- ja purkujätteen hyödyntämismahdollisuudet sekä niiden uudelleenkäytön potentiaali.

Selvityksessä määritetään rakennuksen eri jätelajien massat joko piirustusten tai kohdekäynnin avulla. Esimerkiksi raudoitusteräksen ja eristeiden määrien laskeminen voi kuitenkin olla haastavaa. Tarkkojen määrien laskeminen saattaa vaatia myös rakenneavauksia. Selvityksessä esitetään myös kiinteistön asbesti- ja haitta-ainepitoiset materiaalit.

Vaikka purkumateriaaliselvityksen laatiminen on ollut tähän asti vapaaehtoista, monet isommat toimijat ovat sitä jo toteuttaneet purkuhankkeissaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara vaatii nykyisin purkuavustuksen ehtona selvityksen purkumateriaalien hyödyntämisestä. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus sen sijaan on ollut lakisääteinen velvoite jo pitkään.

YHTEYSTIEDOT

KT Kuntotutkimus Oy
Ruosilantie 14 A
HELSINKI
puh. 010 274 0810
info(at)kuntotutkimus.com

Suomen vahvimmat Kuntotutkimus Oy AA

KT Kuntotutkimus Oy © 2024